Datu apstrāde sludinājumiem / reklāmai

1. Datu apstrādes nolūks – reklāma / sludinājums /baneris AS LATVIJAS MEDIJI drukātos izdevumos un portālos.
2. Datu aizsardzības speciālista kontakta informācija - datuspecialists@latvijasmediji.lv
3. Datu glabāšanas ilgums (termiņš) – personu identificējošas informācijas, maksājumu informācijas, reklāmas materiāla glabāšanas laiks atbilstoši likuma “Par grāmatvedību” prasībām.
4. Leģitīmās intereses – ar līgumu pielīgto saistību izpilde
5. Datu apstrādes tiesiskais pamats – noslēgtais līgums / pieteikums.
6. Personas datu saņēmēju kategorijas – attiecībā uz personu identificējošo informāciju un maksājumu informāciju AS Latvijas Mediji ietvaros tikai attiecīgi pilnvarotas personas, attiecībā uz izvietoto reklāmu / sludinājumu / baneru, AS Latvijas Mediji drukāto izdevumu un portālu mērķauditorija.
7. atu sūtīšana uz trešās pasaules valsti – nenotiek.
8. Profilēšana – nenotiek.
9. Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem datiem, iepriekš sazinoties ar Pārzini pa e-pastu reklamasdati@latvijasmediji.lv , tos labot, dzēst un pieprasīt to apstrādes ierobežošanu, vai iebilst pret datu turpmāku apstrādi, ja tam ir likumīgs pamats;
10. Datu subjektam ir tiesības uz datu pārnesamību;
11. Datu subjektam ir tiesība atsaukt savu piekrišanu;
12. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu Valsts Inspekcijā.